OAG Tokyo (2009) OAG Notizen November 2009

OAG-Notizen-November-2009
Deutsch
2009
0 ¥

Feature I

Tengu
(Ulrich Pauly)

Notizen_0911_Feature_Pauly

Buchbesprechung I

Robert F. Wittkamp:
„Erinnerungsgeflechte: Text, Bild, Stimme, Körper – Medien des kulturellen Gedächtnisses im vormodernen Japan“
(Werner Schaumann)

Notizen_0911_Buchbesprechung_Schaumann