Sonntag, 22. März 2009, 14:00–16:00 Sven Saaler: „OAG no rekishi to zainichi doitsujin no nihonkan“

„OAG no rekishi to zainichi doitsujin no nihonkan“
(Vortrag in jap. Sprache)

Saaler_OAG_Nara_Vortrag