OAG Tokyo (1999) OAG Notizen April 1999

OAG Notizen 9904
Deutsch
1999
0 ¥

Feature I

Die Stellung der OAG als gemeinnützige Körperschaft
(Dirk van der Laan)
1999_04_Feature

Buchbesprechung I

Uwe Schmitt: Sonnenbeben. 50 Improvisationen über Japan.
(Jürgen Stalph)

Buchbesprechung II

Beate Shirota-Gordon: The Only Woman in the Room
(Rudolph Voll)
1999_04_Buchbesprechung