Yoshinori Yokoyama

Yoshinori Yokoyama (geb. 1942) ist Professor an der Tokyo Universität.