Kaori Matsumoto

Kaori Matsumoto ist Künstlerin des Shibayama-Handwerks.